Általános Szerződési Feltételek

 

Általános rendelkezések

A Öko-Szer Kft. (székhely címe: 2040 Budaörs, Károly Király utca 70.,adószám: 10538575-2-13, e-mail: info@greengazda.com, telefon: +36(20)9297-944) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint a www.greengazda.com webáruház üzemeltetője alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.

április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adom. A szabályzat elérhető az alábbi oldalról:

https://www.greengazda.com/adatvedelmi-nyilatkozat.html

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen rendelkezéseket.

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Jelen adatvédelmi szabályozás a Szolgáltató által a www.greengazda.com internetes oldalon és a kapcsolódó közösségi oldalakon (továbbiakban: weboldalakon) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzíti és erről közérthető formában az ügyfeleket tájékoztatja. Az adatvédelmi szabályzat kizárólag a www.greengazda.com webáruházi tevékenységgel összefüggésben értelmezhető.

 1. Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának

megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.3. Személyes adat:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

1.4. Hozzájárulás:

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy  egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 1. Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Öko-Szer Kft.

Székhely: 2040 , Budaörs, Károly Király utca 70..

Telephely (bemutatóterem-ügyfélszolgálat): 2040 , Budaörs, Károly Király utca 70.

E-mail: info@greengazda.com Telefon: +36(20)9297-944

 

 1. Adatkezelések

Jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

3.1 Weboldal

A www.greengazda.com weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a  szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása érdekében, valamint statisztikai célból működnek.

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Leírás

Adatkezelés

időtartama

Munkamenet sütik (session: PHPSESSID)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalmi

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény

(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

(munkamenet cookie) azonosítja a bejelentkezett felhasználó

számítógépét

A vonatkozó látogatói munkamenet

lezárásáig tartó időszak

DSID, IDE

(Double Click cookie)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalmi

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény

(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A Google Double Click

szolgáltatásához tartozó azonosítások

2 hét, 1 év

1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID

(Google cookie)*

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalmi

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény

(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Google azonosítók, beállításokkal kapcsolatos cookiek, Google

termékekhez

kapcsolódó cookiek

6 hónap-2 év

PREF, GPS, YSC, VISITOR_INFO1_LIVE

(Youtube cookie)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalmi

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény

(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Youtube beépülő modulhoz

kapcsolódó cookiek

6 hónap-18 hónap

act, c_user, datr, dpr, js_ver, fr, presence, sb, wd, xs (Facebook cookie)**

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalmi

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény

(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Facebook plugin modul által használt azonosítók

Munkamenet-2 év

*Forrás: https://policies.google.com/technologies/types

**Bővebb információ: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. További cookie használat, ill. harmadik fél által elhelyezett cookie-k esetében: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

Facebook plugin használata

A Facebook beépülő plugin cookie-kat használ. Ez Önt akkor érinti, ha rendelkezik Facebook-fiókkal, ha használja a Facebook-termékeket, köztük a Facebook webhelyét és alkalmazásait, valamint ha olyan más webhelyeket és alkalmazásokat keres fel, amelyek használják a Facebook-termékeket (például a „Tetszik” gombot vagy más Facebook-technológiát). A cookie-k lehetővé teszik a Facebooknak, hogy különféle Facebook-termékeket biztosíthasson Önnek, valamint segítenek, hogy jobban megértsék az Önnel kapcsolatban a birtokukba kerülő adatokat. Ilyen adatok lehetnek például a más webhelyek és alkalmazások használatára vonatkozó információk, attól függetlenül, hogy regisztrált-e, illetve be van-e jelentkezve.

Részletes információ: https://www.facebook.com/policies/cookies/

A Google DoubleClick szolgáltatása

A DoubleClick by Google egy a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) által biztosított szolgáltatás. A DoubleClick by Google sütiket használ arra, hogy Önnek releváns hirdetéseket biztosítson. Böngészőjéhez egy álnév azonosító számot (ID-t) társítanak, hogy ellenőrizni lehessen: mely hirdetéseket jelenítettek meg böngészőjén és mely hirdetéseket választottak ki. A sütik általában nem tartalmaznak személyes információkat. A DoubleClick sütik használata egyszerűen azt teszi lehetővé a Google és partner weboldalai számára, hogy a mi weboldalunkon vagy az internet más weboldalain tett korábbi látogatások alapján hirdetéseket helyezzenek el. A sütik által létrehozott információkat értékelési célokra egy az USA-ban lévő szerverre továbbítják és ott tárolják. A Google csak törvényi rendelkezések alapján, vagy a megbízásos adatfeldolgozás keretében adja át az adatokat harmadik feleknek. A Google semmilyen körülmények között nem kombinálja az Ön adatait a Google által gyűjtött más adatokkal.

 

Böngésző szoftverük megfelelő beállításának kiválasztásával a felhasználók meg tudják akadályozni azt, hogy a sütiket számítógépükön tárolják, ilyen esetben azonban elképzelhető, hogy esetleg nem tudja teljes körűen használni a jelen weboldalon lévő összes funkciót. A DoubleClick-nél adatvédelemmel kapcsolatos további információkat itt találhat: https://policies.google.com/?hl=hu. Ön továbbá meg tudja akadályozni azt, hogy a sütik által létrehozott, a weboldal Ön által történő használatával kapcsolatos adatokat a Google összegyűjtse, illetve feldolgozza. Ehhez az alábbi linken rendelkezésre álló              böngésző                 beépülő              modult                                 (plugin)                     kell               letöltenie és                telepítenie: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=hu, majd pedig ott a hirdetési beállítások között a DoubleClick inaktiválását kell beállítani

3.2 On-line megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Számlázási és szállítási adatok

Vezetéknév

A szabályszerű számla kiállításához szükséges

Keresztnév

A szabályszerű számla kiállításához szükséges

Cégnév     (amennyiben    a

számlát cégnévre kéri)

A szabályszerű számla kiállításához szükséges

E-mail cím*

Visszaigazoláshoz, kapcsolattartáshoz szükséges

Telefonszám

Kapcsolattartáshoz szükséges, a szállítással, számlázással kapcsolatos

kérdések hatékonyabb egyeztetéséhez.

Ország

Termék kiszállításához szükséges

Cím

A szabályszerű számla kiállításához és a termék kiszállításához

szükséges

Város

A szabályszerű számla kiállításához és a termék kiszállításához

szükséges

Irányítószám

A szabályszerű számla kiállításához és a termék kiszállításához

szükséges

Megjegyzés

Megjegyzés a rendeléssel ill. a szállítással kapcsolatban.

Fiók jelszó

Visszatérő vásárlóknak fiók létrehozásához szükséges.

Szállítási adatok (ha eltérnek a számlázási adatoktól)

Vezetéknév

Termék kiszállításához szükséges

Keresztnév

Termék kiszállításához szükséges

Ország

Termék kiszállításához szükséges

Cím

Termék kiszállításához szükséges

Város

Termék kiszállításához szükséges

Irányítószám

Termék kiszállításához szükséges

A megrendelés időpontja

Technikai művelet végrehajtásához szükséges

*Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 1. Az érintettek köre: A www.greengazda.com weboldalon keresztül vásárló valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérésével azonnal. A megrendelő lapok elektronikus tárolása: 1 év. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok

esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton: 2040 Budaörs, Károly Király utca 70.
  • telefonon a +36(20)9297-944 számon,
  • e-mailben: info@greengazda.com e-mail címen.

 1. Az adatkezelés jogalapja:
  1. az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
  2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 1. Tájékoztatjuk, hogy
  •  a jelen adatkezelés megrendelés teljesítéséhez szükséges.
  •  köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

3.3 On-line Kapcsolat

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
  • Név
  • E-mail cím
  • Telefon
  • Üzenet
 2. Az érintettek köre: A Szolgáltató weboldalán, a Kontakt menüpont alatt elérhető On-line kapcsolat felvételi lehetőséget igénybe vevő valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő kezelheti.
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 

 

3.5 Számlázás

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
  • Számlázási név
  • Számlázási cím
  • Adószám (cég esetén)
 1. Az érintettek köre: A www.greengazda.com weboldalon keresztül vásárló valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja: A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő kezelheti.
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.
 6. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus

kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

3.6 Könyvelési feladatok

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

  • Számlázási név
  • Számlázási cím
  • Adószám (cég esetén)
 1. Az érintettek köre: A www.greengazda.com weboldalon keresztül rendelő valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja: könyvelési feladatok
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő és a könyvelő, mint adatfeldolgozó kezelheti.
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.
 6. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

3.7 Munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő adatkezelése

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő a munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos tények megállapítására, bérszámfejtésre, társadalombiztosítási ügyintézésre és statisztikai adatszolgáltatásra adatokat kezel. Kezelt adatok:

  • munkavállaló neve;
  • munkavállaló születési neve;
  • születési helye;
  • születési ideje;
  • anyja születési neve;
  • lakóhely;
  • tartózkodási hely (amennyiben eltérő a lakóhelytől);
  • munkahelyi telefonszáma;
  • munkahelyi email címe;
  • adóazonosító jele;
  • társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám);
  • nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén);
  • személyi igazolvány száma;
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma;
  • folyószámla száma;
  • munkaköri orvosi alkalmassági;
  • egyéb képesítést igazoló okmányok száma;
  • előző munkáltató, folyósító szerv által kiadott igazolások;
  • munkakönyv és az azt tartalmazó adatok;
  • nyugdíjpénztári tagsági okirat;

· egészségkárosodással kapcsolatos okmányok;

  • adóelőleg nyilatkozat;
  • végzettséget igazoló okmányok adatai;

 1. Az érintettek köre: Az adatkezelő valamennyi munkavállalója.
 2. Az adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő munkáltatói jogokat gyakorló tulajdonos és a Könyvelést ellátó cég kezelheti.
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 6. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (munkaszerződés), valamint jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont.

 

Vonatkozó törvényi előírások:

 

  • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3)
  • A     társadalombiztosítás     ellátásairól     és     magánnyugdíjra    jogosultakról,     valamint     e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
  • A kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
  • A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi. CXVII. törvény
 1. Igénybe vett Adatfeldolgozók

4.1 Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

Telefon: +36 1 789 2 789

E-mail cím: support@tarhely.eu

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az adatkezelő által a weboldalon tárolt valamennyi személyes adat, valamint az érintett által a www.greengazda.com weboldalon megadott

valamennyi személyes adat, cookie-k.

 1. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely- szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 4. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus

kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 1. Az érintett jogai:
  1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos

valamennyi információhoz.

  1. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  2. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
  3. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

 

Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál - pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok  az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

4.2 Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 1. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

4.3 Számlázás – online számlázó szoftver használata

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlázási feladatok ellátása
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Online számlázó szoftver neve: Axel Pro számlázó

Számlázó elérhetősége: https://www.axel-szamlazo-program.hu/

Szolgáltatást nyújtó cég neve: AXEL Professional Softwares Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Dobó I. krt. 13. III/11.

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, adószám (cég esetén)
 2. Az érintettek köre: A www.greengazda.com weboldalon keresztül rendelő valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: Számlázási feladatok
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus

kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 1. Az érintett jogai:
  1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak

kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

  1. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  2. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
  3. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

4.4 Könyvelés és bérszámfejtés

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátása
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Manhertzné Dorozsmai Edina

Cím : 2085 Pilisvörösvár Tompa Mihály utca 5. E-mail: edinadorozsmai@invitel.hu

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím.
 2. Az érintettek köre: A www.greengazda.com weboldalon keresztül rendelő valamennyi érintett, a Szolgáltató valamennyi munkavállalója.
 3. Az adatkezelés célja: Könyvelési feladatok és bérszámfejtési feladatok
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus

kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 1. Az érintett jogai:
  1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel

kapcsolatos valamennyi információhoz.

  1. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  2. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
  3. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

4.5 Kiszállítás

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

E-mail: info@gls-hungary.com

Magyar Posta Zrt. - MPL - Futárszolgálat Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, megjegyzés.
 2. Az érintettek köre: A www.greengazda.com weboldalon keresztül rendelő és házhoz szállítást kérő valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §

(3) bekezdése.

5. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával

együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 2. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek

megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 1. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

6. 6.Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 1. Adatbiztonság

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

  1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
  3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az e-mailben történő kapcsolattartás során a személyes adatokat a levelezőrendszer tárolja, amely számítógépről és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a

személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Rendszeres biztonsági adatmentés a tárhely szolgáltatáshoz tartozik.

A személyes adatok tárolása a Öko-Szer Kft. tulajdonában lévő és kizárólagos használatban  álló asztali számítógépen, laptopon, 2 db mobiltelefonon és a tárhelyen történik. A számítógép és  telefon használata jelszó védett. A tárhelyre és a weblap adminisztrációs felületére történő belépés felhasználónévvel és jelszóval lehetséges, amelyet az adatkezelő ismer.

Biztonságos    adatátviteli    csatornával     működtetem   a    www.greengazda.com    weboldalt:    SSL tanúsítvánnyal, HTTPS protokoll használattal. HTTPS kapcsolat esetében, ha a felhasználónak

 személyes adatot kell megadnia adatbeviteli űrlapon keresztül, a felhasználó és a fogadó számítógép

 közötti kommunikáció egy titkosított csatornán keresztül, speciális kódolással folyik. Így minimálisra

 tehető az, hogy ezek a személyes információk adathalászat áldozatául essenek.

Papír alapú adattárolás csak a számlázással kapcsolatosan történik. A számlatömböket illetéktelenek elöl elzárható helyen tartjuk.

 

 

 1. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 1. Adatvédelmi incidens bejelentése a Hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 1. Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erz sébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu